• webpic01
  • webpic02
  • wowslideshow
  • webpic03
1 2 3 4
Committees
Organising Committee
Yin-Ching Chuang
President, IDST
Chair, ICC 2017
Po-Ren Hsueh
President, ICST/GCACMID
Chair, ICC 2017
Jiunn-Jong Wu
President, TSM Chair, ICC 2017
Ian M. Gould
President, ISC
Fiona M. MacKenzie
Executive Officer, ISC
 
Raphael Saginur
Treasurer, ICC 2017
Feng-Yee Chang
Treasurer, ICC 2017
 
Andreas Voss
PC Co-chair, ICC 2017
Jean-Marc Rolain
PC Co-chair, ICC 2017
Cheng-Hsun Chiu
PC Co-chair, ICC 2017
     
Programee Committee
in alphabetical order by last name
Po-Ren Hsueh (Taiwan), Chair  
Andreas Voss (Netherlands), Co-chair  
Jean-Marc Rolain (France), Co-chair  
Cheng-Hsun Chiu (Taiwan), Co-chair  
Yu-Jiun Chan (Taiwan) Wen-Chien Ko (Taiwan) Raphael Saginur (Canada)
Feng-Yee Chang (Taiwan) Hsin-Chih Lai (Taiwan) Lee-Jene Teng (Taiwan)
Yu-Hui Chen (Taiwan) Chun-Ming Lee (Taiwan) Jen-Ren Wang (Taiwan)
Ian M. Gould (UK) Ping-Ing Lee (Taiwan)  
Chien-Ching Hung (Taiwan) Fiona M. MacKenzie (UK)  
     
Local Organising Committee
in alphabetical order by last name
Yu-Jiun Chan Po-Ren Hsueh Jang-Jih Lu
Feng-Yee Chang Yhu-Chering Huang Lee-Jene Teng
Sui-Yuan Chang Chien-Ching Hung Fu-Der Wang
Yin-Yin Chang Wen-Chien Ko Jen-Ren Wang
Yao-Shen Chen Hsin-Chih Lai Jiunn-Jong Wu
Yee-Chun Chen Yeu-Jun Lau Li-Hung Wu
Yu-Hui Chen Chun-Ming Lee Ting-Shu Wu
Hsiu-Tzy Chiang Ping-Ing Lee Muh-Yong Yen
Cheng-Hsun Chiu Jien-Wei Liu  
Yin-Ching Chuang Min-Chi Lu